25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NOKIA N91 8GB, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 34 názorov pre Mobilné telefóny NOKIA N91 8GB, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny NOKIA N91 8GB s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NOKIA N91 8GB naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - NOKIA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - NOKIA
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NOKIA N91 8GB

Jeho používatelia si myslia, že NOKIA N91 8GB je veľmi užívateľky príjemný.Väčšinou sa im zdá spoľahlivosť uspokojivá., Ale majú veľmi odlišné názory. Môžete si prezrieť NOKIA N91 8GB fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívatelia mu dávajú priemerné skóre za efektívnosť., Ale ich názoy sa veľmi líšia. Zdá sa im to veľmi drahé za to, čo to ponúka Môžete si stiahnuť NOKIA N91 8GB použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
· Ak chcete zachova» spojenie headsetu s prístrojom, odporúèame periodicky nabíja» headset a zostáva» v jeho dosahu. · Niekedy sa mô¾e po opätovnom spojení prehráva» namiesto stereofónneho zvuku monofónny zvuk. V takomto prípade zru¹te párovanie s headsetom, resetujte ho a potom znova pripojte prostredníctvom menu Voåby. · Niektoré headsety sa mô¾u odpoji», ak poèas pou¾ívania headsetu pripojíte nabíjaèku. · Pri prepínaní zo stereofónneho re¾imu BT na hlasový hovor mô¾u niektoré headsety vysiela» monofónny zvuk na obe slúchadlá (åavé aj pravé) a niektoré mô¾u prehráva» monofónny zvuk iba do jedného slúchadla. · V prípade niektorých headsetov sa pomocou ovládacieho prvku hlasitosti upravuje iba hlasitos» headsetu, keï je pripojený k prístroju, prièom nastavenie hlasitosti zvuku prístroja zostane rovnaké ako pred pripojením headsetu. · Niekedy sa mô¾u vyskytnú» preru¹enia prehrávania zvuku pri pou¾ívaní iných funkcií prístroja poèas poèúvania hudby (napríklad SMS, web atï. ) · Niekedy sa headsety pripájajú automaticky a niekedy mô¾e by» potrebné pripoji» ich ruène prostredníctvom volieb v menu. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 7 Galéria Galéria v prístroji N91-8GB umo¾òuje pou¾ívateåovi zobrazi» vybraté fotografie, obrázky a videá. Galéria tie¾ umo¾òuje zdieåanie vybratých multimediálnych súborov (vrátane hudby) a ich streaming pomocou protokolu UPnP. Celkové spravovanie hudby sa vykonáva pomocou aplikácie Prehrávaè hudby, zatiaå èo v¹eobecné spravovanie súborov sa vykonáva pomocou dodanej aplikácie Správca súborov. Galéria vyhåadáva obsah na pevnom disku [E:] v zlo¾kách \Snímky, \Videá a \Galéria (a v podzlo¾kách). Médiá v iných zlo¾kách nebudú viditeåné v aplikácii Galéria, pokiaå ich nepresuniete alebo neskopírujete do zlo¾ky \Snímky, \Videá alebo \Galéria. Av¹ak odporúèame ponecha» celkový poèet súborov v zlo¾ke Galéria men¹í ako 300. Pri výbere obsahu na odstránenie z aplikácie Galéria treba súbory odstraòova» z týchto zlo¾iek...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je N91 8GB ľahký na používanie?

34 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA N91 8GB veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

110223324511
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.32
= 2.82

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.32 a štadartný diferenciál je 2.82.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je N91 8GB veľmi efektívny?

34 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA N91 8GB, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

20113911808
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.44
= 2.83

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.44 a štadartný diferenciál je 2.83.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je N91 8GB spoľahlivý, odolný?

34 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA N91 8GB je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

201211265311
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.29
= 2.89

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.29 a štadartný diferenciál je 2.89.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má N91 8GB dobrú hodnotu za peniaze?

34 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA N91 8GB nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

31222633435
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.79
= 3.08

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.79 a štadartný diferenciál je 3.08.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov