25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NOKIA N71, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 76 názorov pre Mobilné telefóny NOKIA N71, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny NOKIA N71 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NOKIA N71 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - NOKIA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - NOKIA
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NOKIA N71

Používateľom sa NOKIA N71 zdá praktický a uživateľsky príjemný.Zdá sa im to spoľahlivé., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Môžete si prezrieť NOKIA N71 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Väčšinou sú jeho užívatelia spokojný s jeho efektívnosťou., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Dávajú vysoké skóre v porovnaní hodnota/cena Môžete si stiahnuť NOKIA N71 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Ukotvi» ­ ak chcete zachova» zvýraznený riadok, stµpec alebo obe viditeåné pri pohybe v hárku. Spravovanie hárkov Stlaète tlaèidlo a vyberte polo¾ku Pracovòa > Quicksheet. Ak chcete otvori» súbor hárku, prejdite naò a stlaète tlaèidlo. Mô¾ete vybra» aj polo¾ku Voåby a jednu z uvedených mo¾ností: Súbory > Triedi» ­ ak chcete triedi» zobrazené súbory podåa mena, veåkosti, dátumu alebo prípony. Pracovòa Súbory > Prehåada» ­ ak chcete håada» súbory iba v zlo¾ke Schránku alebo vo v¹etkých zlo¾kách pamäte zariadenia a na pamä»ovej karte. 9 Pracovòa Upravi» ¹írku stµpca ­ ak chcete stµpec zú¾i» alebo roz¹íri», stlaète tlaèidlo alebo. Keï má stµpec po¾adovanú ¹írku, stlaète tlaèidlo. Ïal¹ie informácie Ak máte problémy s aplikáciou Quicksheet, ïal¹ie informácie získate v lokalite www. quickoffice. Podpora je dostupná aj prostredníctvom e-mailu na adrese supportS60@quickoffice. Aplikácia Quickpoint ponúka nasledujúce funkcie: · Roz¹írené zobrazovanie so ¹tyrmi druhmi zobrazenia: prehåad, poznámky lektora, listy a miniatúry. · Ukladanie prezentácií na pamä»ovej karte na okam¾itý prístup. Prístup a otváranie súborov je mo¾né uskutoèni» týmito spôsobmi: · Stlaète tlaèidlo a vyberte polo¾ku Pracovòa > Quickpoint. Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty ulo¾ené v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, vyberte polo¾ku Voåby > Prehliada». · Otvorte prílohu e-mailu z prijatých e-mailových správ (slu¾ba siete). · Odo¹lite dokument pomocou pripojenia Bluetooth do zlo¾ky Prijaté v aplikácii Správy. · Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty ulo¾ené v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, vyberte polo¾ku Spr. · Prehåadajte webové stránky. Pred prehliadaním skontrolujte, èi je v zariadení nastavené miesto prístupu na Internet. Quickpoint Aplikácia Quickpoint pre telefón Nokia N72 podporuje be¾né funkcie programu Microsoft PowerPoint 97, 2000 a XP...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je N71 ľahký na používanie?

76 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA N71 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

31336113515917
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.83
= 2.83

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.83 a štadartný diferenciál je 2.83.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je N71 veľmi efektívny?

76 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA N71, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

11256877101019
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.04
= 2.64

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.04 a štadartný diferenciál je 2.64.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je N71 spoľahlivý, odolný?

76 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA N71 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

00263126515720
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.21
= 2.42

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.21 a štadartný diferenciál je 2.42.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má N71 dobrú hodnotu za peniaze?

76 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA N71 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

201241059111418
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.38
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.38 a štadartný diferenciál je 2.44.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov