25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NOKIA 6600 FOLD, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 526 názorov pre Mobilné telefóny NOKIA 6600 FOLD, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny NOKIA 6600 FOLD s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NOKIA 6600 FOLD naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - NOKIA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - NOKIA
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NOKIA 6600 FOLD

Jeho používatelia dávajú produktu NOKIA 6600 FOLD veľmi dobré skóre za jeho užívateľskú príjemnosť.Zdá sa im veľmi spoľahlivý., Ale nie sú jednotné. Môžete si prezrieť NOKIA 6600 FOLD fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Podľa jeho používateľov je veľmi efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im cena zdá správna Môžete si stiahnuť NOKIA 6600 FOLD použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
55 Starostlivos» a údr¾ba. 56 Ïal¹ie bezpeènostné informácie. 58 Obsah. 62 12. Aplikácie. 47 Spustenie hry. 47 Spustenie aplikácie. 47 Mo¾nosti aplikácie. 48 5 BEZPEÈNOS« Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné alebo protizákonné. Preèítajte si celú pou¾ívateåskú príruèku, kde nájdete ïal¹ie informácie. ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Prístroj nezapínajte, keï je pou¾ívanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keï by mohol spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo. BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Ako vodiè majte pri ¹oférovaní v¾dy voåné ruky, aby ste sa mohli venova» riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte ma» na zreteli predov¹etkým bezpeènos» cestnej premávky. RU©ENIE V¹etky bezdrôtové prístroje sú citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e negatívne ovplyvni» ich prevádzku. VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA Re¹pektujte v¹etky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený personál. DOPLNKY A BATÉRIE Pou¾ívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky. ODOLNOS« VOÈI VODE Vá¹ prístroj nie je odolný voèi vode. Uchovávajte ho v suchu. 6 BEZPEÈNOS« V¹eobecné informácie U¾itoèné rady Kým zanesiete telefón do centra Nokia Care Ot: Èo mám robi», aby som vyrie¹il prevádzkové problémy môjho telefónu? Od: Skúste nasledovné: · Vypnite prístroj, vyberte a vymeòte batériu. · Obnovte pôvodné nastavenia...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6600 FOLD ľahký na používanie?

526 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 6600 FOLD veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

97149264261678666139
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.38
= 2.46

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.38 a štadartný diferenciál je 2.46.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6600 FOLD veľmi efektívny?

526 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 6600 FOLD, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1158153146406910270129
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.37
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.37 a štadartný diferenciál je 2.44.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6600 FOLD spoľahlivý, odolný?

526 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 6600 FOLD je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

1231010305047768667135
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.37
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.37 a štadartný diferenciál je 2.44.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má 6600 FOLD dobrú hodnotu za peniaze?

526 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 6600 FOLD nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

267619195960627568125
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.04
= 2.73

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.04 a štadartný diferenciál je 2.73.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov