25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NOKIA 650, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 37 názorov pre Mobilné telefóny NOKIA 650, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny NOKIA 650 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NOKIA 650 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - NOKIA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - NOKIA
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NOKIA 650

Užívatelia NOKIA 650 mu dávajú zlé skóre za užívateľskú príjemnosť.Zdá sa im relatívne krehky., Ale nie všetci zdieľajú rovnaký názor. Môžete si prezrieť NOKIA 650 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Podľa jeho používateľov, nie je efektívny., Ale na tento bod sa názormi veľmi líšia. Väčšinou sa im to zdá veľmi drahé Môžete si stiahnuť NOKIA 650 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
7 8 9 10 11 · Predtým, ne¾ budete môc» zavola» svoju schránku odkazovej slu¾by stlaèením , musíte v Menu 1 6 2 ulo¾i» èíslo svojej schránky odkazovej slu¾by. Poznámka: Túto funkciu mo¾no pou¾i» iba v prípade, ¾e ju podporuje miestna sie». Informujte sa u svojho poskytovateåa slu¾ieb. Poznámka: 12 Ak si chcete preèíta» správy alebo napísa» a odosla» správu: · Stlaète Menu, zvoåte Správy, Vyber. · Èítanie: Pomocou Vyber zvoåte Schránka prijatých správ, zvoåte po¾adovanú správu a stlaète Èítaj. · Písanie a odosielanie: Pomocou Vyber zvoåte Písanie správ, vlo¾te správu, stlaète Mo¾nos», zvoåte Odo¹li, Áno, navoåte telefónne èíslo príjemcu alebo ho vyhåadajte v Telefónnom zozname a stlaèením Áno správu odo¹lite. · Poznámka: Túto funkciu mo¾no pou¾i» iba ak ju podporuje miestna sie». Informujte sa u svojho poskytovateåa slu¾ieb. Podrobnej¹ie informácie o týchto i o ïal¹ích funkciách nájdete na príslu¹ných stranách tohoto návodu. ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 7 1. Vá¹ telefón Zoznam tlaèidiel Hlavný vypínaè Vypína alebo zapína telefón. Krátkym stlaèením pri vymazanom displeji alebo poèas hovoru vstúpite do zoznamu re¾imov. Krátkym stlaèením v Telefónnom zozname alebo vo funkcii menu zapnete na 15 sekúnd osvetlenie. Výberové tlaèidlá Ka¾dé z týchto tlaèidiel vykonáva funkciu, oznaèenú textom nad tlaèidlom. Posúvacie tlaèidlá Slú¾ia na prechádzanie zoznamom mien, èísel, polo¾iek menu a voåbami nastavení. Slú¾i na zavolanie èísla a príjem hovoru. Pri vymazanom displeji: Zobrazí posledné volané èíslo. Ukonèuje alebo odmieta hovor. Umo¾òuje tie¾ kedykoåvek opusti» åubovoånú funkciu a vráti» sa k vymazanému displeju. Vkladanie èíslic a znakov. Pou¾ívajú sa na rozlièné úèely v rôznych funkciách. Horné tlaèidlo zvy¹uje a dolné zni¾uje hlasitos» v slúchadle...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 650 ľahký na používanie?

37 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 650 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

502325331013
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.03
= 3.55

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.03 a štadartný diferenciál je 3.55.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 650 veľmi efektívny?

37 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 650, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

50214332809
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.05
= 3.36

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.05 a štadartný diferenciál je 3.36.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 650 spoľahlivý, odolný?

37 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 650 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

412322424211
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.22
= 3.48

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.22 a štadartný diferenciál je 3.48.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má 650 dobrú hodnotu za peniaze?

37 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 650 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

601322231017
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.97
= 3.42

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.97 a štadartný diferenciál je 3.42.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov