25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NOKIA 6280, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 553 názorov pre Mobilné telefóny NOKIA 6280, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny NOKIA 6280 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NOKIA 6280 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - NOKIA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - NOKIA
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NOKIA 6280

Jeho používatelia dávajú produktu NOKIA 6280 veľmi dobré skóre za jeho užívateľskú príjemnosť.Zdá sa im veľmi spoľahlivý., Ale nie sú jednotné. Môžete si prezrieť NOKIA 6280 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Podľa jeho používateľov je efektívny., Väčšinou sa zhodujú v tomto bode. Väčšinou sa im cena zdá správna Môžete si stiahnuť NOKIA 6280 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Uveïte svoju polohu. Neukonèujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie. O va¹om prístroji Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre pou¾itie v sietach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 a WCDMA2100 v Slovenskej republike. Ïal¹ie informácie o sie»ach si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb. Pri pou¾ívaní funkcií tohoto prístroja dodr¾ujte v¹etky zákony a re¹pektujte súkromie a zákonné práva ostatných. Pri zaznamenávaní a pou¾ívaní fotografií a videoklipov dodr¾ujte v¹etky zákony a re¹pektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných. Výstraha: Pri pou¾ívaní v¹etkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí by» prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by pou¾itie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo. Slu¾by siete Aby ste telefón mohli pou¾íva», potrebujete slu¾bu poskytovateåa bezdrôtových slu¾ieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto slu¾by siete nemusia by» dostupné vo v¹etkých sie»ach, alebo mô¾e by» potrebné osobitné dojednanie s va¹im poskytovateåom slu¾ieb, aby ste slu¾by siete mohli vyu¾íva». Vá¹ poskytovateå slu¾ieb vám mo¾no dá ïal¹ie pokyny k pou¾ívaniu slu¾ieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne úètuje. V niektorých sie»ach mô¾u existova» obmedzenia, ktoré ovplyvòujú va¹e mo¾nosti 7 Pre va¹u bezpeènos» vyu¾ívania slu¾ieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporova» v¹etky ¹pecifické národné znaky a slu¾by. Vá¹ poskytovateå slu¾ieb mohol po¾iada», aby boli niektoré funkcie vo va¹om prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vá¹ho prístroja. Vá¹ prístroj mô¾e by» tie¾ ¹peciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia mô¾e zahàòa» zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa slu¾ieb. Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6280 ľahký na používanie?

553 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 6280 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

14595394741727170180
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.55
= 2.53

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.55 a štadartný diferenciál je 2.53.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6280 veľmi efektívny?

553 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 6280, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

123129297355748467135
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.25
= 2.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.25 a štadartný diferenciál je 2.44.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6280 spoľahlivý, odolný?

553 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 6280 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

15888365949578976148
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.33
= 2.56

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.33 a štadartný diferenciál je 2.56.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má 6280 dobrú hodnotu za peniaze?

553 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 6280 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

278109296349806967142
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.08
= 2.75

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.08 a štadartný diferenciál je 2.75.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov