25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NOKIA 6212 CLASSIC, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 50 názorov pre Mobilné telefóny NOKIA 6212 CLASSIC, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny NOKIA 6212 CLASSIC s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NOKIA 6212 CLASSIC naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - NOKIA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - NOKIA
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NOKIA 6212 CLASSIC

Jeho užívatelia si myslia, že NOKIA 6212 CLASSIC nemá žiadne konkrétne problémy s užívateľskou príjemnosťou.Zdá sa im relatívne krehky., Ale nie všetci zdieľajú rovnaký názor. Ak si chcete byť istý, že NOKIA 6212 CLASSIC je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Podľa jeho používateľov je efektívny., Ale na tento bod sa názormi veľmi líšia. Väčšinou sa im cena zdá správna Odpovede na všetky vaše otázky o NOKIA 6212 CLASSIC nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Kalkulaèka. Èasovaè odpoèítavania. Stopky. 45 45 46 46 46 46 47 Starostlivos» a údr¾ba. 54 Ïal¹ie bezpeènostné informácie. 56 Obsah. 60 5 BEZPEÈNOS« Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodr¾anie mô¾e by» nebezpeèné alebo protizákonné. Preèítajte si celú pou¾ívateåskú príruèku, kde nájdete ïal¹ie informácie. ZAPÍNAJTE OBOZRETNE Prístroj nezapínajte, keï je pou¾ívanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keï by mohol spôsobi» ru¹enie alebo nebezpeèenstvo. BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Ako vodiè majte pri ¹oférovaní v¾dy voåné ruky, aby ste sa mohli venova» riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte ma» na zreteli predov¹etkým bezpeènos» cestnej premávky. RU©ENIE V¹etky bezdrôtové prístroje sú citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e negatívne ovplyvni» ich prevádzku. VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA Re¹pektujte v¹etky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie in¹talova» a opravova» iba vy¹kolený personál. DOPLNKY A BATÉRIE Pou¾ívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky. ODOLNOS« VOÈI VODE Vá¹ prístroj nie je odolný voèi vode. Uchovávajte ho v suchu. 6 BEZPEÈNOS« V¹eobecné informácie U¾itoèné rady Kým odnesiete svoj telefón do centra Nokia Care Otázka: Èo treba urobi» na vyrie¹enie prevádzkových problémov môjho telefónu? Odpoveï: Skúste nasledovné: · Vypnite telefón, vyberte a znova vrá»te na miesto batériu. · Obnovte pôvodné nastavenia. Vyberte Menu > Nastavenia > Obnov...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6212 CLASSIC ľahký na používanie?

50 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 6212 CLASSIC veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

201333655814
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.22
= 2.74

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.22 a štadartný diferenciál je 2.74.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6212 CLASSIC veľmi efektívny?

50 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 6212 CLASSIC, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

220335755216
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.86
= 2.93

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.86 a štadartný diferenciál je 2.93.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6212 CLASSIC spoľahlivý, odolný?

50 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 6212 CLASSIC je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

201165626417
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.16
= 2.80

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.16 a štadartný diferenciál je 2.8.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má 6212 CLASSIC dobrú hodnotu za peniaze?

50 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 6212 CLASSIC nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

201455636117
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.86
= 2.90

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.86 a štadartný diferenciál je 2.9.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov