25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NOKIA 6150, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 122 názorov pre Mobilné telefóny NOKIA 6150, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny NOKIA 6150 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NOKIA 6150 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - NOKIA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - NOKIA
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NOKIA 6150

Jeho užívatelia si myslia, že NOKIA 6150 nemá žiadne konkrétne problémy s užívateľskou príjemnosťou.Zdá sa im veľmi spoľahlivý., Ale nie sú jednotné. Ak si chcete byť istý, že NOKIA 6150 je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Podľa jeho používateľov je efektívny., Ale na tento bod sa názormi veľmi líšia. Väčšinou sa im cena zdá správna Odpovede na všetky vaše otázky o NOKIA 6150 nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
Záves na opasok Pou¾ívajte výluène záves na opasok BCH-16. Výstraha! Pou¾ívajte výluène batérie, nabíjaèe a príslu¹enstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri pou¾ití akýchkoåvek iných typov sa anulujú v¹etky povolenia a záruky, vz»ahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpeèenstvu. Prosíme, zistite si u oficiálneho dodávateåa, aké schválené príslu¹enstvo sa dodáva k vá¹mu telefónu. Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek zariadenia, uchopte a »ahajte zástrèku a nie ¹núru. 10 ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Vá¹ telefón 1. Vá¹ telefón Ni¾¹ie uvádzame popis tlaèidiel telefónu. V texte tohoto návodu sú stlaèenia tlaèidiel reprezentované ikonami ako alebo. Hlavný vypínaè Toto tlaèidlo je umiestnené na vrchnej èasti telefónu. Slú¾i na zapínanie a vypínanie telefónu. Krátkym stlaèením pri vymazanom displeji mô¾ete otvori» zoznam Re¾im. V Telefónnom zozname alebo funkcii menu mô¾ete krátkym stlaèením tlaèidla zapnú» na 15 sekúnd osvetlenie displeja. Výberové tlaèidlá Jednotlivé tlaèidlá aktivujú funkciu, oznaèenú textom na displeji bezprostredne nad tlaèidlom. Posúvacie tlaèidlá Pomocou týchto tlaèidiel mô¾ete prechádza» zoznamami mien, èísel, polo¾iek menu a nastavení. Zavolá na telefónne èíslo a prijíma hovor. Keï je displej vymazaný, zobrazuje posledné volané èíslo. Ukonèuje alebo odmieta hovor. Jeho stlaèením mô¾ete navy¹e opusti» ktorúkoåvek funkciu. Pou¾ívajú sa na zadávanie èísel a znakov. Stlaèením a pridr¾aním mô¾ete zavola» schránku odkazovej slu¾by. Pou¾ívajú sa na rôzne úèely v rôznych funkciách. Tlaèidlá regulácie hlasitosti Horné tlaèidlo zvy¹uje a dolné zni¾uje hlasitos» v slúchadle. Hlavný vypínaè 2. Infraèervený (IÈ) port 3. Tlaèidlá regulácie hlasitosti 4. Konektory pre externé zariadenia ©2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6150 ľahký na používanie?

122 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 6150 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

4015613141519837
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.29
= 2.55

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.29 a štadartný diferenciál je 2.55.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6150 veľmi efektívny?

122 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 6150, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

43151071317161135
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.12
= 2.74

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.12 a štadartný diferenciál je 2.74.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6150 spoľahlivý, odolný?

122 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 6150 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

5121510811221344
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.67
= 2.65

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.67 a štadartný diferenciál je 2.65.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má 6150 dobrú hodnotu za peniaze?

122 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 6150 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

6332511201314837
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 7.01
= 2.86

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 7.01 a štadartný diferenciál je 2.86.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov