25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov NOKIA 5500 SPORT, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 102 názorov pre Mobilné telefóny NOKIA 5500 SPORT, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny NOKIA 5500 SPORT s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš NOKIA 5500 SPORT naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - NOKIA referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - NOKIA
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor NOKIA 5500 SPORT

Užívateľom NOKIA 5500 SPORT sa zdá ťažký na používanie.Zdá sa im to spoľahlivé., Ale na tento bod sa názormi veľmi líšia. Môžete si prezrieť NOKIA 5500 SPORT fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Väčšinou sú jeho užívatelia spokojný s jeho efektívnosťou., Ale ich názory sa nepatrne líšia. Dávajú nízke skóre v porovnaní hodnota/cena Môžete si stiahnuť NOKIA 5500 SPORT použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Keï riadite vozidlo, nedr¾te telefón v ruke. RU©ENIE V¹etky bezdrôtové telefóny mô¾u podlieha» ru¹eniu, ktoré mô¾e zhor¹i» ich výkon. VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI Dodr¾ujte v¹etky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov. VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE Bezdrôtové prístroje mô¾u v lietadlách spôsobova» ru¹enie. VYPNITE TELEFÓN POÈAS ÈERPANIA POHONNÝCH HMÔT Nepou¾ívajte telefón na èerpacej stanici. Nepou¾ívajte ho v blízkosti palív a chemikálií. VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSTRELOV Nepou¾ívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Re¹pektujte obmedzenia a dodr¾ujte v¹etky predpisy a pravidlá. ©2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 10 PRE VA©U BEZPEÈNOS« PRE VA©U BEZPEÈNOS« PRE VA©U BEZPEÈNOS« POU®ÍVAJTE TELEFÓN UVÁ®LIVO Pou¾ívajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytoène antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Telefónne prístroje smú in¹talova» a opravova» iba kvalifikovaní pracovníci. PRÍSLU©ENSTVO A BATÉRIE Po¾ívajte výluène schválené príslu¹enstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky. ODOLNOS« PROTI VODE Vá¹ telefón nie je odolný voèi vode. Uchovávajte ho v suchu. ZÁLO®NÉ KÓPIE Nezabudnite si vytvori» zálo¾né kópie v¹etkých dôle¾itých dát. PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾itie preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky. VOLANIE Presvedète sa, ¾e telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefóne èíslo, vrátane medzimestskej predvoåby, a stlaète (Zavolaj). Hovor ukonèíte stlaèením (Koniec). Hovor prijmete stlaèením (Odpovedaj). TIESÒOVÉ VOLANIA Presvedète sa, ¾e telefón je zapnutý a je v prevádzke...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 5500 SPORT ľahký na používanie?

102 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 5500 SPORT veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

7244815141313715
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.09
= 2.83

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.09 a štadartný diferenciál je 2.83.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 5500 SPORT veľmi efektívny?

102 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je NOKIA 5500 SPORT, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

61261011151220712
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.23
= 2.66

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.23 a štadartný diferenciál je 2.66.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 5500 SPORT spoľahlivý, odolný?

102 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 5500 SPORT je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

714348138201519
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.79
= 2.89

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.79 a štadartný diferenciál je 2.89.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má 5500 SPORT dobrú hodnotu za peniaze?

102 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že NOKIA 5500 SPORT nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

7233101516915814
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.11
= 2.79

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.11 a štadartný diferenciál je 2.79.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov